Integritetspolicy


INTEGRITETSPOLICY

Det är frivilligt att lämna personuppgifter* till oss men om du väljer att inte lämna efterfrågade personuppgifter kommer vi inte att kunna kontakta dig på det sättet du önskar, ej heller kommer vi kunna erbjuda de tjänster du önskar ta del av.


Vi värnar om din integritet och denna integritetspolicy beskriver hur vi i enlighet med gällande lagar och förordningar hanterar de personuppgifter du delger oss. Vi samlar helt enkelt inte in fler personuppgifter än vad som bedöms nödvändigt för ändamålet och säljer absolut inte vidare dina uppgifter.


Vi behandlar och lagrar personuppgifter något olika beroende på hur de har delgetts och i vilket syfte vi har inhämtat dem. Nedan beskrivs på vilket sätt personuppgifterna behandlas vid olika situationer.


Om du använder dig av kontaktformuläret på hemsidan


När du kryssar i rutan om samtycke så godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter i vår mailklient samt i vårt digitala register för att enkelt kunna kontakta dig på den e-postadress/telefonnummer du har angivit.


Om du är patient hos oss


Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande att föra en patientjournal enligt patientdatalagen och för att vi ska kunna följa kravet på tillgänglighet till personuppgifter i vården av en patient. Uppgifter om din hälsa hanteras givetvis i enlighet med patientdatalagens höga krav på sekretess.


Om du är gymutövare hos oss


Vi lagrar dina personuppgifter (namn, telefonnummer, adress samt e-post) för att kunna erbjuda dig tillträde till gymmet och tillhandahålla en personlig tag (digital nyckel).


Om du registrerar dig för deltagande på våra events eller utbildningar


I de fall vi ber dig att registrera dig för att kunna delta på något av våra event eller utbildningar så samtycker du till att vi lagrar dina kontaktuppgifter fram till eventets eller utbildningens genomförande för att hantera deltagarlistor.


Om du söker arbete hos oss


För att kunna genomföra en fullgod rekryteringsprocess lagrar vi de personuppgifter du delat med dig av till oss. Personuppgifterna raderas efter avslutad rekryteringsprocess.


DINA RÄTTIGHETER TILL RÄTTELSE, KOMPLETTERING OCH RADERING AV UPPGIFTER


Du har möjlighet att få dina uppgifter rättade om vi har fått felaktiga uppgifter om dig och du kan alltid komplettera eller ändra de uppgifter du har lämnat till oss. Du har självklart även rätt att begära att få dina uppgifter raderade från vår mailklient och/eller digitala register om du så önskar men om du väljer att radera dina uppgifter kan CA Rehabpartner heller inte bistå dig med information och service enligt ovan.


För att få veta vilka personuppgifter som finns om dig hos CA Rehabpartner kan du vända dig till oss för att få en sammanställning av de uppgifter vi har om dig. Skulle du av någon anledning vilja flytta dina personuppgifter till annan aktör kan vi vara behjälpliga i det, du kontaktar då CA Rehabpartner enligt nedanstående kontaktuppgifter.


Om du samtyckt till att vissa personuppgifter om dig får registreras har du rätt att när som helst återkalla det samtycket genom att kontakta CA Rehabpartner på info@dinrehabpartner.se


Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/ Integritetskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen.


HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?


Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för ändamålet av behandlingen. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.


ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN


CA Rehabpartner kan göra löpande ändringar i denna Integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen. Om väsentliga förändringar görs, som kräver ditt samtycke, kommer vi att meddela dig.


VEM ÄR ANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN AV DE UPPGIFTER SOM DU ÖVERSÄNDER TILL OSS?


Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer hur personuppgifterna skall behandlas, i detta fall är det CA Rehabpartner AB.


Personuppgiftsbiträde kallas den som behandlar personuppgifter för personuppgiftsansvariges räkning. Det kan till exempel vara en IT-leverantör eller annan som har tillgång till CA Rehabpartners datasystem och uppgifter. I de fall CA Rehabspartner finner det nödvändigt kommer ett så kallat personuppgiftsbiträdesavatal att upprättas mellan personuppgiftsbiträdet och CA Rehabspartner.


Har du frågor angående behandlingen av personuppgifter eller vill du komma i kontakt med person som handlägger frågor om personuppgifter så gör du det via följande kontaktuppgifter:


CA Rehabpartner AB, Camilla Eklind, info@dinrehabpartner.se


* = Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Det finns två typer av personuppgifter;

  1. de som kallas personuppgifter
  2. de som kallas för känsliga personuppgifter.

En personuppgift kan till exempel vara namn, adress, telefonnummer eller en bild. En känslig personuppgift är en uppgift som avslöjar ras, etniskt ursprung, politisk åsikt, religiös eller filosofisk övertygelse, uppgifter om hälsa och sexualitet, medlemskap i fackförening.

Copyright @ Rehabpartner 2019